Άρθρα

 1. Kotsios, P. & Kontitsi, Μ. (2021) Measuring the Access of Greek Agricultural Cooperatives to the Supermarket Channel, International Journal of Economics and Business Research (Forthcoming- accepted paper)

 2. Kotsios, P. & Triantafyllopoulos, Ch. (2020) E-democracy Applications in Greek Social Enterprises, International Business Research, Vol.14(1), pp.79-93, Διαθέσιμο στο http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ibr/article/view/0/44418 

 3. Kotsiou, S, Kotsios, P., Gourgoulianis K. & Kotsios. V. (2020) “Comment: Fighting with the Lernean Hydra: Greek Humanitarian Crisis Enters Worst-Case Scenario”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 6972. Διαθέσιμο στο https://www.mdpi.com/1660-4601/17/21/8253

 4. Kotsios, P. & Folinas, D. (2019) “Analysis and Comparison of Road Freight Transport Cost in 20 European Countries”, International Journal of Applied Logistics, 10(1), pp. 13-26. Διαθέσιμο στο https://www.igi-global.com/article/analysis-and-comparison-of-road-freight-transport-cost-in-20-european-countries/240684

 5. Jashari, A. & Kotsios, P. (2019) “Greek Consumers’ Behaviour Towards Fast-Food Consumption”, International Journal of Marketing Studies, Vol. 11, No 3, p. 73-86. http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijms/article/view/0/40430

 6. Kotsios, P. (2019) “Central Banking in Modern Democracies: Private vs Public Control”, Review of Economic Analysis, Vol. 10, No 2, p. 233-254. https://openjournals.uwaterloo.ca/index.php/rofea/article/view/1627

 7. Kotsios, P, Kartsiotis, G., Kotsios, V. (2018) “Greek Agrifood International Trade Pre and Post Economic Crisis”, International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 5(9), pp. 186-193. (Διαθέσιμο στο http://www.ijtef.org/vol9/613-F677.pdf)

 8. Kotsiou, O., Kotsios, P., Srivastava, D., Kotsios, V. Exadaktylos, A., Gourgoulianis, K. (2018) “Impact of the Refugee Crisis on the Greek Healthcare System: A Long Road to Ithaca”, International Journal of Environmental Research and Public Health,  15(8), p. 1790 (Διαθέσιμο στο http://www.mdpi.com/1660-4601/15/8/1790/pdf)

 9. Kotsiou, O., Srivastava, D., Kotsios, P., Exadaktylos, A. Gourgoulianis, K. (2018) “The emergency medical system in Greece: opening Aeolus' Bag of Winds”, International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(4), pp. 745. (Διαθέσιμο στο http://www.mdpi.com/1660-4601/15/4/745)

 10. Kotsios, P., Gkampoura, A. & Kotsios V. (2015) “The Effect of Research & Development Investments on New Firm Entry”, Research in World Economy, Vol. 6, No. 1, pp 112-117. (Διαθέσιμο στο http://www.sciedu.ca/journal/index.php/rwe/article/view/6216)

 11. Kotsios, P., & Kotsios V. (2014) “IMF and Social Indicators: A Story of Love or Hate?”, International Journal of Economics and Finance, Vol. 11, No 6, pp 203-221. (Διαθέσιμο στο http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijef/article/view/39159)

 12. Kotsios, P. (2014) “Structural Problems of the Greek Economy and Policy Recommendations”, Modern Economics: Problems, Trends, Prospects, Vol. 10, No 1, pp 4-23. (Διαθέσιμο στο http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2501879)

 13. Kotsios, P. (2014) “A Practical Method for Diagnosing the Existence of Industrial Barriers to Entry”, Research in Applied Economics, Vol. 6, No 1, p. 12-24. (Διαθέσιμο στο http://www.macrothink.org/journal/index.php/rae/article/view/4643)

 14. Kotsios, P. & Mitsios V. (2013) “Entrepreneurship in Greece: A Way Out of the Crisis or a Dive In?”, Research in Αpplied Economics, Vol. 5, No 1, p.22-44. (Διαθέσιμο στο http://www.macrothink.org/journal/index.php/rae/issue/view/157)

 15. Kotsios, P. (2012) “Exploring the effect of trade balance and industrial production on national debt”, Journal of Applied Economic Sciences, (1)(19), pp. 64-72. (Διαθέσιμο στο http://ideas.repec.org/a/ush/jaessh/v7y2012i1%2818%29_spring2012p64.html#biblio)

 16. Κώτσιος, Π. (2009) “Ηλεκτρονική αναζήτηση πληροφοριών και πληροφοριακή παιδεία στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση” Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες, 7.